Regulamin RODO

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
, które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. Popieramy wszystkie działania,
które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, transparentności w procesach
przetwarzania danych, a także podnoszenie świadomości w tym zakresie.


1. Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy, że administratorem
Państwa danych osobowych jest ARKOP Kalina Kwiczala
z siedzibą w Tychach al. Niepodległości 27a NIP: 6461056504, REGON: 240425848


2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez Arkop, a wynika z prowadzonej
działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego.
Cele przetwarzania: informacyjny, (analityka odwiedzin na stronie www.arkop-tychy.pl, analiza
odwiedzin, statystyka do celów wewnętrznych) obsługa transakcji sprzedaży, marketing,
prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.


3. Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych,
prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam,
produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz.
Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze
świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych
(np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą
wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach,
informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje
o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa
ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu.
Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa
działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.


4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez ARKOP Państwa danych
osobowych, mogą Państwo się kontaktować z ARKOP w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty e-mail na adres arkop@arkop-tychy.pl, arkop@interia.eu.
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny:
ARKOP Kalina Kwiczala 43-100 Tychy al. Niepodległości 27a.


5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie
danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest
stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.


6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności
dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych
jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia
Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.


7. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń
związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane
przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez
Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego
mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.


8. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym
zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych,
dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym
Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie
umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.


9. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia
przetwarzania
b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym"
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
- tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Arkpo Kalina Kwiczala zgodnie
z punktem 4 niniejszej informacji.


Proszę czekać